Een club voor iedereen

In klup foar elkenien

NIEUWS / Hjir sit ek foar in pear sinten
Nieuws afbeelding VV Bergum

Hjir sit ek foar in pear sinten

4 december, 2017

Het was vrijdagmogen een sfeervolle bijeenkomst in de bestuurskamer van de vvBergum. “Mar hjir sit ek foar in pear sinten.” Een opmerking die voor de ingewijden alleen maar kon komen van Kees de Vries, een van de mannen die om de tafel zaten. Hij was daar als gast, maar de echte gasten waren de jongens van gezinsvervangend tehuis ‘Sa leuk hûs’ uit Gytsjerk. De reden van deze bijzondere bijeenkomst was dat de vvBergum, officieel vertegenwoordigd door Bokke de Groot en verenigingsvoorzitter Pieter Schols, zijn waardering wilde uitspreken voor het werk dat de mannen van ‘Sa leuk hûs’ elke vrijdag verzetten. Voor deze bijzondere gelegenheid was ook eigenaresse Siepie Tomey aanwezig, die ‘haar jongens’, zoals ze het uitdrukte, vergezelde naar de voetbalkantine. Daar was in de bestuurskamer alles al in gereedheid gebracht voor een gezellige bak koffie, mét oranjekoek uiteraard, want als er een feestje te vieren is, hoort daar oranjekoek bij. En die ging er bij de mannen in als, inderdaad, koek. Ook wethouder Doeke Fokkema was aanwezig en hij gaf de bijeenkomst daarmee een extra officieel tintje. Dat was ook het enige officiële aspect van dit gebeuren, want verder was het een uiterst ‘noflike’ en ongedwongen bijeenkomst. 

verhalen 

En als je een groep jongemannen bij elkaar hebt en je daarbij kunt rekenen op de verbale bijdragen van mannen als Sieds Bosma, Sietse van der Wal en Kees de Vries, dat weet je dat de verhalen sterk en hilarisch zijn, met andere woorden, zo nu en dan dreunde de bestuurskamer van het gelach. Maar er was ook wel degelijk ruimte voor wat meer serieuze verhalen en het was vvBergum voorzitter Pieter Schols die de aftrap deed. Hij benadrukte in zijn korte welkomstwoord het belang dat de vvBergum hecht aan de samenwerking met ‘Sa leuk Hûs’ uit Gytsjerk, een samenwerking die voor beide partijden aanzienlijke voordelen oplevert. Het is een zinvolle dagbesteding voor de jongemannen die elke vrijdag naar Burgum komen om allerlei werkzaamheden te verrichten, en het is daarnaast een verlichting van het werk dat door een grote groep vrijwilligers wordt gedaan: schoonmaken, opruimen enzovoorts. “ By vvBergum sjogge wy jimme graach kommen”, aldus de voorzitter, “jimme helpe ús op een geweldige manier en dêr binne wy hiel bllid mei. En dêrom hawwe wy jimme hjir hjoed útgnoege om mei ús kofje te drinken.” De ploeg stond onder leiding van Jos Castelijn, geen onbekende bij de vvBergum, waar hij jarenlang allerlei functies vervulde.  

Ook Bokke de Groot, een van de initiatiefnemers van dit gebeuren, sprak zijn waardering uit voor het werk van de mannen van ‘Sa leuk hûs’ en hij wees daarbij op het maatschappelijk belang van dergelijke samenwerkingsverbanden. Hij nodigde de mannen en passant uit om ook eens op een zondagmiddag bij het voetballen te komen kijken: “Jimme binne fan herte wolkom.”  

En omdat ook de gemeente participeert in dit project, was ook wethouder Doeke Fokkema naar voetbalkantine gekomen en ook hij sprak de aanwezigen uiteraard even toe. Hij deed dat op de van hem bekende wijze, met veel betrokkenheid en serieuze aandacht voor de mannen die voor hem zaten. Hij benadrukte dat de betrokkenheid van de gemeente met name gaat in de richting van de maatschappelijke inzet van deze mannen. ”Jimme dogge ûnderfining op yn ferskate wurksitewaasjes en wa wit komme jim op sa’n manier wol oan stageplakken of in baan. Dat soe prachtich wêze fansels. En hjir binne jim yn goede hannen, de gemeente hat in protte wurdearring foar dit soarte van inisjativen, it jout oan dat benammen sportferienings harren plak en rol yn de mienskip serieus nimme.” 

Behalve oranjekoek had voorzitter Pieter Schols nog iets heel anders meegenomen. Dat was een heuse cheque, een ’stoffelijke blijk van waardering’ voor het werk dat de mannen van ‘Sa leuk hûs’ elke week verrichten. Eigenaresse Siepie Tomey nam de cheque in ontvangst en beloofde alvast er een passende bestemming voor te zullen zoeken.  

En daarna ging de hele club naar buiten, het was wonder boven wonder droog, om met z’n allen op de foto te gaan, immers, dergelijke historische gebeurtenissen moeten worden vastgelegd. 

tekst en foto’s: Binne Kramer      Terug

Volgende wedstrijden